Adviseur en projectleider bij mantelzorgorganisatie

“Monica is positief, daadkrachtig en geeft onze organisatie weer de vernieuwende blik die nodig was.
Mede hierdoor zijn wij weer dé innovatievemantelzorgorganisatie in de regio. Respijtzorg, jonge mantelzorgers, beleidsstukken en creatief denken zijn voor haar geen vreemde onderwerpen".
Lotte Engel, mantelzorgconsulent MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg.

MaatjeZ logo-page-0011

 

Gastlessen voor het ROC Nova College met als onderwerp 'Hersenkunde en omgevingszorg'
Zeer zinvolle gastles, waarin nieuwe informatie aan bod kwam, voor zowel mijn leerlingen als voor mij over het benaderen van dementeren volgens de visie van Anneke van der Plaats.  

Anneke Aufenacker, brede docent Zorg en Welzijn, unit GWL

Uitvoeren van Quick Scan's voor diverse organisaties

Voor onderstaande organisaties hebben wij een Quick Scan mogen uitvoeren. De Quick Scan is een ontwikkelde methode om snel inzicht te krijgen wat de mogelijkheden voor organisaties zijn om welzijn te verankeren.

Het resultaat van de Quick Scan is een advies met daarin concrete handvatten en heldere acties die u verder helpen om welzijn binnen de organisatie op de kaart te zetten.


Voor de onderstaande organisaties heeft de Kristaladviesgroep een Quick Scan mogen uitvoeren:

 
Projectleiding realisatie ontmoetingscentrum

Begin 2014 hebben wij een organisatie ondersteund bij het omzetten van de bestaande dagverzorging en dagbehandeling naar ontmoetingscentra waarin gecombineerde ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige manier wordt vormgegeven. Meer aandacht voor de individuele vraag en achtergrond van de cliënt, een krachtig samenspel met partnerorganisaties in de wijk en een gezonde financiële basis waren fundamentele uitgangspunten zijn voor ons leidend geweest bij de opzet van de ontmoetingscentra.

 

Nieuw vrijwilligersbeleid

Vanuit het toenemend belang van informele zorg ontstaat de behoefte antwoord te geven op vragen zoals ‘waarom werkt de organisatie met vrijwilligers’, ‘wat kunnen en mogen de vrijwilligers doen’, ‘hoe kan de inzet van vrijwilligers worden geoptimaliseerd’. In 2013 en 2014 hebben wij deze en andere vragen voor enkele organisaties beantwoord in nieuw, actueel vrijwilligersbeleid dat heldere kaders biedt voor de dagelijkse praktijk.

 

Plan van aanpak respijtzorg

In de eerste helft van 2014 hebben wij in opdracht van een Centrum voor Mantelzorgondersteuning een plan van aanpak voor het optimaliseren van het respijtaanbod opgesteld. Vanuit een verkenning van de bestaande situatie hebben wij een plan opgesteld waarin voorkoming en vroegtijdige signalering van overbelasting van mantelzorgers een belangrijk uitgangspunt vormt. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van respijtzorgvoorzieningen op basis van de werkelijke vraag.

  

Verbeteren dagbesteding door samenwerking

In 2014 hebben wij voor een (ouderen)zorgorganisatie gezocht naar diverse ‘ win-win’ situaties. Één daarvan is de samenwerking geweest met de gehandicaptensector. Het idee was een winkeltje te openen in een verpleeghuis dat gerund zou worden door cliënten met een beperking. Een idee dat snel realiteit werd. Voor cliënten een uitdagende en zinvolle dagbesteding en voor de ouderen bracht dit winkeltje reuring, gezelligheid en later ook dagbesteding. Inmiddels zijn er vijf winkeltjes geopend binnen deze organisatie en bereid de samenwerking zich op andere welzijnsterreinen ook uit.

 

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers i.s.m. andere organisaties en disciplines

In 2013 en 2014 zijn wij een intermediair geweest voor een zorg- en welzijnsorganisatie. In de zorgorganisatie deden ruim 300 mensen aan vrijwilligerswerk die jaarlijks voorzien worden van deskundigheidbevordering. Na het leggen van contact met een grote welzijnsorganisatie (200 vrijwilligers) in de wijk zijn de coördinatoren bij elkaar gebracht. Er is voor het jaar 2013 en 2014 een programma ontwikkelt waar alle vrijwilligers van beide organisaties zich konden aanmelden voor diverse thema’s van deskundigheidsbevordering. Dit programma zorgde er onder andere voor dat er geen overlap meer was binnen de onderwerpen, vrijwilligers elkaar konden ontmoeten, andere doelgroepen leerden kennen en vrijwilligers van elkaars expertise gebruik konden maken. Dit programma wordt inmiddels op meerdere plekken gebruikt en is voor 2015 al gereed.

 

Verandertraject ‘welzijnsprofessional / activiteitenbegeleider’

Begin 2014 hebben wij binnen een zorgorganisatie het verandertraject ‘ de nieuwe activiteitenbegeleider’ mogen begeleiden. Activiteitenbegeleiders gingen van aanbod naar vraaggericht werken. Vanuit de Kristaladviesgroep werd er gecoacht op gesprektechnieken, netwerken, profileren, verbinden en hoe word ik ‘de spin in het web’. Zichtbaar werd het resultaat snel. Tevreden cliënten én medewerkers die met inzet en passie hun vak weer belangrijk vonden!